Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Strzelcach Małych
Slider
Nauczamy zdalnie
na platformach

E-dziennik

Zaloguj się do usługi LIBRUS Synergia.

previous arrow
next arrow
Slider

ALBUS - zakres tematyczny do konkursu

Zakres tematyczny Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Angielskiego - ALBUS

(konkurs odbędzie się 09.05.2014r - piątek)

...

Klasa 4 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zaimki osobowe (jako podmiot i dopełnienie)  i przymiotniki dzierżawcze,
 • forma dzierżawcza: saxon genitive,
 • liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych,
 • rodzajnik nieokreślony "a/an" i określony "the",
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, a/some/any,
 • czasownik "to be", "have got", ”can”, "have",
 • zaimki wskazujące "this/that; these/those",
 • konstrukcje: "there is/isn't", "there are/aren't",
 • przyimki czasu: at, on, in,
 • przyimki miejsca  in, on, at, under, behind, near, next to, in front of, between,
 • liczebniki główne od 1 - 1000,
 • przysłówki częstotliwości,
 • pytajniki: where, who, when, what, how,
 • pytania ogólne i krótkie odpowiedzi: yes/no,
 • czasowniki: like, love, hate, want, live, make, do, take,
 • zdania pytające, przeczące i oznajmujące w czasie Present simple i Present continous.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • pozdrawianie, przedstawianie się,
 • miejsca i działalność człowieka w mieście i na wsi,
 • wskazywanie przedmiotów,
 • wiek i miejsce zamieszkania, dane personalne,
 • kolory,
 • zwierzęta dzikie i domowe,
 • zegar, pory dnia, dni tygodnia; nazwy miesięcy i pór roku,
 • charakterystyczne zjawiska pogodowe i typowe dla pór roku,
 • przedmioty niezbędne w szkole, klasa szkolna, nazwy przedmiotów szkolnych,
 • nazwy pomieszczeń w mieszkaniu i domu,
 • spędzanie wolnego czasu, wakacje,
 • rodzina, relacje w rodzinie,
 • praca naszych rodziców,
 • owoce,
 • kraje i narodowości, (główne kraje europejskie, USA, Kanada, Australia).

Klasa 5 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla klasy IV szkoły podstawowej,
 • zaimki dzierżawcze i osobowe w formie dopełnienia,
 • przyimki miejsca: opposite, above,
 • liczebniki główne i porządkowe,
 • czasy teraźniejsze: Present simple i Present continuous, 
 • przysłówki częstotliwości, pozycja przysłówka w zdaniu,
 • czas Past Simple,
 • tworzenie pytań ogólnych i szczegółowych,
 • pytajniki: which, whose, why,
 • czasownik: must/mustn’t,
 • rzeczowniki policzalne i niepoliczalne,
 • "many/much, some/any/no", (a) few/(a) little, a lot of, lots of,
 • pytania: "How much ?", "How many ?",
 • stopień wyższy i najwyższy przymiotnika.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • mój pokój, meble,
 • formułowanie informacji co lubimy, a czego nie lubimy,
 • duże liczby,
 • zajęcia w wolnym czasie, hobby i zainteresowania,
 • części ciała i ubrania,
 • przedmioty w klasie,
 • codzienne czynności, obowiązki domowe,
 • cechy wyglądu człowieka: wzrost, fryzura, oczy, budowa,
 • pogoda i zjawiska atmosferyczne,
 • kraje, narodowości i ich języki,
 • typowe miejsca w mieście i poza miastem, krajobrazy, atrakcje wakacyjne,
 • zakaz i obowiązek,
 • porównywanie rzeczy,
 • daty,
 • ceny; pieniądze brytyjskie i amerykańskie, sklepy i zakupy.

3. Wiedza o krajach anglojęzycznych:

 • Londyn i Nowy York - najciekawsze obiekty turystyczne i najważniejsze fakty o tych miastach,
 • tradycyjne potrawy kuchni angielskiej i amerykańskiej,
 • nauczane przedmioty w angielskiej szkole,
 • kraje świata, gdzie j. angielski jest językiem ojczystym. (UK, USA, Kanada, Australia, Irlandia, Nowa Zelandia); ich stolice i flagi państwowe, nazwy narodowości żyjących w powyższych krajach,
 • podział W. Bryt. na 4 kraje i ich flagi.

Klasa 6 szkoły podstawowej

1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla klasy IV, V szkoły podstawowej,
 • czasy gramatyczne: Past simple (czasowniki regularne i nieregularne), Past continuous, Present Perfect simple z ever/never, just/already/yet, for/since,
 • wyrażanie przyszłości: czasy: future simple,  present continuous i " be going to",
 • nieregularna liczba mnoga rzeczowników,
 • porównania z as ... as,
 • czasownik "would like", "want", "need",
 • czasownik "have", "have to" i "have got",
 • czasowniki modalne: "can, should, would, must, shall",
 • tryb rozkazujący,
 • zaimki "one/ones".

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • szukanie i pytanie o informację,
 • prośba o pozwolenie, odmowa, dawanie pozwolenia,
 • grzeczne prośby i propozycje,
 • praca człowieka, zawody,
 • udzielanie rad, prośba o radę,
 • charakterystyczne miejsca w mieście,
 • sporty, umiejętności sportowe i wydarzenia sportowe, sprzęt sportowy,
 • plany na przyszłość,
 • różne formy transportu,
 • zdolności i umiejętności,
 • instruowanie i wydawanie poleceń.

3. Wiedza o krajach anglojęzycznych:

 • najważniejsze atrakcje turystyczne USA, W.Bryt. i Australii,
 • pieniądze w W. Bryt. i USA,
 • angielski jako język światowy,
 • najwybitniejsi współcześni artyści i sportowcy z USA, W. Brytanii i Australii,
 • najważniejsi politycy z tych krajów,
 • brytyjska rodzina królewska,
 • najważniejsze święta i festiwale w USA i W. Bryt.: Christmas, Easter, St. Valentine's Day, Hallowe'en, Independence Day, Thanksgiving Day, Pancakes Day.

Klasa 1 gimnazjum

1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla szkoły podstawowej,
 • porównanie czasów: Present simple i Present continuous,
 • strona bierna czasów: Present simple i Past simple,
 • porównanie czasów: Past simple i Past continuous,
 • porównanie czasów: Past simple, Present perfect i Present simple,
 • czasowniki modalne: "could,  may, might",
 • wyrażenie “be allowed to”, "be able to",
 • some/any/no/every + thing, body, one, where,
 • zdania czasowe,
 • zdania warunkowe I  i II typu,
 • tworzenie przysłówków i ich pozycja w zdaniu,
 • spójniki,
 • podstawowe "phrasal verbs",
 • czasowniki "have, go, come",
 • przymiotniki i przysłówki; przymiotniki o przeciwnym znaczeniu.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • podróżowanie, wakacje, organizacja czasu wolnego,
 • praca, zawody i czynności z nimi związane,
 • opis wyglądu i osobowości człowieka,
 • uczucia i emocje,
 • wyrażanie opinii, planów, zamiarów,
 • jedzenie i jego składniki, sposób przygotowania,
 • opis wydarzeń z przeszłości,
 • technologie informacyjne, komputery,
 • zdrowie, choroby, ich objawy i leczenie, wypadki,
 • pogoda, krajobrazy,
 • formułowanie sugestii i propozycji, akceptowanie lub odmowa,
 • wyrażanie przypuszczenia i prawdopodobieństwa.

3. Wiedza o krajach anglojęzycznych:

 • rozszerzone zagadnienia ze szkoły podstawowej,
 • wybitne postacie z historii USA i W. Brytanii,
 • wybitni sportowcy Australii, W. Brytanii, Kanady i USA; narodowe dyscypliny sportowe tych krajów, miasta igrzysk olimpijskich, które odbyły się na terenie tych krajów,
 • najsłynniejsi pisarze W. Brytanii i USA i najważniejsze ich dzieła,
 • kraje świata, gdzie język angielski jest językiem ojczystym i językiem urzędowym,
 • zagadnienia geografii krajów anglojęzycznych, ich atrakcje turystyczne.

Klasa 2 gimnazjum

1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum,
 • czasy: Future continuous i Present perfect continuous, Past perfect simple,
 • strona bierna w czasach "simple",
 • porównanie użycia czasów gramatycznych,
 • "question tags",
 • zdania warunkowe III typu,
 • "would rather, would prefer",
 • "phrasal verbs",
 • bezokolicznik czy gerund po konstrukcji czasownikowej,
 • "enough" z przymiotnikiem i rzeczownikiem, too,
 • przyimek z czasownikiem,
 • czasowniki: "do, make i take",
 • bezokolicznik celu.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zgadzanie/ nie zgadzanie się z czyimś zdaniem,
 • udzielanie rad, sugerowanie rozwiązania problemu,
 • środowisko naturalne; zagrożenia i ochrona środowiska; klęski żywiołowe,
 • wyrażanie preferencji,
 • dziedziny kultury, rodzaje muzyki i instrumenty muzyczne, film, TV, literatura,
 • życie rodzinne i towarzyskie, konflikty i problemy,
 • święta i uroczystości,
 • edukacja, rodzaje szkół,
 • wyrażanie podziękowań i reakcja na nie.

3. Wiedza o krajach anglojęzycznych:

 • rozszerzone zagadnienia ze szkoły podstawowej,
 • wybitne postacie z historii USA i W. Brytanii,
 • wybitni sportowcy Australii, W. Brytanii, Kanady i USA; narodowe dyscypliny sportowe tych krajów, miasta igrzysk olimpijskich, które odbyły się na terenie tych krajów,
 • najsłynniejsi pisarze W. Brytanii i USA i najważniejsze ich dzieła,
 • kraje świata, gdzie język angielski jest językiem ojczystym i językiem urzędowym,
 • zagadnienia geografii krajów anglojęzycznych, ich atrakcje turystyczne.

Klasa 3 gimnazjum

1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla szkoły podstawowej i I, II klasy gimnazjum,
 • czas Past perfect continuous,
 • porównanie czasów Past perfect simple i Past perfect continuous,
 • zaimki zwrotne,
 • phrasal verbs - czasowniki wieloczłonowe,
 • konstrukcja "have something done",
 • so i neither/nor,
 • wyrażenia żalu i życzeń z "I wish",
 • wyrażenia "used to, if only",
 • zdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące, zaimki względne,
 • następstwo czasów i mowa zależna,
 • przyimek z przymiotnikiem i rzeczownikiem,
 • pytania pośrednie.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • problemy społeczne, przestępczość,
 • nauka i technika, odkrycia naukowe, technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • narzędzia pracy człowieka,
 • wyrażanie żalu, zmartwienia i rozczarowania,
 • wyrażanie zakazów, nakazów, pozwoleń,
 • przewidywanie i podejmowanie spontanicznych decyzji,
 • świat przyrody,
 • człowiek, opis wyglądu i cechy osobowości – zakres rozszerzony,
 • tablice informacyjne,
 • wyrażanie upodobań, chęci, pragnień.

3. Wiedza o krajach anglojęzycznych:

 • rozszerzone zagadnienia ze szkoły podstawowej,
 • wybitne postacie z historii USA i W. Brytanii,
 • wybitni sportowcy Australii, W. Brytanii, Kanady i USA; narodowe dyscypliny sportowe tych krajów, miasta igrzysk olimpijskich, które odbyły się na terenie tych krajów,
 • najsłynniejsi pisarze W. Brytanii i USA i najważniejsze ich dzieła,
 • partie polityczne USA i W. Brytanii. Parlamenty tych krajów i ich systemy polityczne,
 • kraje świata, gdzie język angielski jest językiem ojczystym i językiem urzędowym,
 • zagadnienia geografii krajów anglojęzycznych, ich atrakcje turystyczne,
 • ważne wydarzenia z historii W. Brytanii i USA.

Nauczyciel języka angielskiego
Paulina Pągowska