Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Strzelcach Małych
Slider

Nauczamy zdalnie
na platformach

E-dziennik

Zaloguj się do usługi LIBRUS Synergia.

previous arrow
next arrow
Slider

Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium

Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium pieniężnego za wyniki w nauce

dla uczniów PZSG w Strzelcach Małych

 

1.      Jednorazowe stypendium przyznaje się w klasach IV - VI  szkoły podstawowej oraz w klasach I - III gimnazjum.

2.      Jednorazowe stypendium otrzymują:

a.      Trzy osoby, które osiągnęły najwyższe wyniki sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej.

b.      Trzy osoby, które osiągnęły najwyższe wyniki egzaminu na zakończenie gimnazjum; liczone jako suma punktów uzyskanych z egzaminu humanistycznego, matematyczno – przyrodniczego i z języka obcego.

c.      Trzy osoby z klas IV – VI szkoły podstawowej, które osiągnęły najwyższe średnie ocen klasyfikacji końcoworocznej z przedmiotów określonych w punkcie 3.

d.      Trzy osoby, z klas I – III gimnazjum, które osiągnęły najwyższe średnie ocen klasyfikacji końcoworocznej z przedmiotów określonych w punkcie 4.

3.      W klasach IV – VI szkoły podstawowej stypendia będą przyznane po obliczeniu średniej ocen klasyfikacyjnych z następujących przedmiotów:

- Język polski,

- Język angielski,

- Matematyka,

- Historia,

- Przyroda,

- Informatyka,

- Wychowanie fizyczne.

4.      W klasach I – III gimnazjum stypendia będą przyznane po obliczeniu średniej ocen klasyfikacyjnych z następujących przedmiotów:

- Język polski,

- Język angielski,

- Język niemiecki,

- Matematyka,

- Wiedza o społeczeństwie,

- Historia,

- Geografia,

- Biologia,

- Fizyka,

- Chemia,

- Wychowanie fizyczne.

5.      Warunkiem przyznania jednorazowego stypendium za średnią ocen klasyfikacyjnych jest uzyskanie przez ucznia przynajmniej bardzo dobrej oceny zachowania podczas klasyfikacji końcoworocznej.

6.      W przypadku dwóch lub większej ilości uczniów z taką samą średnią z ocen klasyfikacyjnych, kryterium decydującym o przyznaniu jednorazowego stypendium lub o jego wysokości jest wyższa średnia  wszystkich ocen klasyfikacyjnych - końcoworocznych. Jeśli to kryterium nie okaże się rozstrzygające, kolejnym kryterium jest średnia wszystkich ocen klasyfikacyjnych uzyskanych na zakończenie I semestru danego roku szkolnego.

7.      W przypadku dwóch lub większej ilości uczniów z takim samym wynikiem sprawdzianu lub egzaminu, kryterium decydującym o przyznaniu jednorazowego stypendium lub o jego wysokości, jest wyższa średnia wszystkich ocen klasyfikacyjnych - końcoworocznych. Jeśli to kryterium nie okaże się rozstrzygające, kolejnym kryterium jest średnia wszystkich ocen klasyfikacyjnych uzyskanych na zakończenie I semestru danego roku szkolnego.

8.      Wysokość jednorazowego stypendium określa dyrektor szkoły w zależności od posiadanych na ten cel środków finansowych (wysokość stypendium określa załącznik do niniejszego regulaminu).

9.       Stypendia wręczane są na uroczystym apelu kończącym dany rok szkolny w obecności rodziców, zaproszonych gości, pracowników szkoły i uczniów.

10.  Nazwiska uczniów nagrodzonych stypendium zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

11.  Uzyskanie stypendium za wyniki osiągnięte na sprawdzianie lub egzaminie nie powoduje utraty możliwości uzyskania stypendium za średnią ocen klasyfikacji końcoworocznej.

12.  We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem głos rozstrzygający posiada dyrektor szkoły.

13.  Regulamin niniejszy obowiązuje w roku szkolnym 2010/2011. Dalsze obowiązywanie regulaminu jest zależne od posiadania środków finansowych na cele stypendialne.

 

Dyrektor szkoły

Roman Janiec

please publish modules in offcanvas module position