Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II

W STRZELCACH MAŁYCH

1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strzelcach Małych stanowią wszyscy uczniowie klas I-VIII.
2. Samorząd działa zgodnie ze Statutem Szkoły oraz niniejszym regulaminem.
3. Samorząd pracuje w oparciu o własny plan pracy. Plan ten opracowywany jest i akceptowany na początku roku szkolnego.

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.Aktywizowanie życia społecznego w szkole.

2.Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną.

3.Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole.

4.Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego

spędzania wolnego czasu.

5.Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej.

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Organizowanie i zachęcanie społeczności uczniowskiej do należytego wypełniania obowiązków szkolnych.

2.Przedstawienie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.

3.Współdzielenie z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji.

4. Organizowanie imprez:

     -apeli i akademii okolicznościowych;

     -sportowych, rozrywkowych, kulturalno – oświatowych;

     -dyskotek;

     -akcji charytatywnych;

5. Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie znaczących sporów między uczniami.

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Organami samorządu są:

– PRZEWODNICZĄCY SU oraz ZARZĄD.

2. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok.

3.Wybory do samorządu dokonywane są w głosowaniu tajnym, powszechnym.

4. Bierne prawo wyborcze mają uczniowie klas III-VIII.

5. Czynne prawo wyborcze mają uczniowie klas III-VIII.

6.Kondydować w wyborach może uczeń  niesprawiający kłopotów wychowawczych.

7. Z każdej klasy może kandydować jedna osoba; nie może to być przedstawiciel samorządu klasowego.

8. Członkowie komisji wyborczej wybierani są spośród Samorządów Klasowych – przewodniczący klas, w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.

9. Zadaniem Komisji Wyborczej jest przygotowanie kart do głosowania, przeprowadzanie wyborów i przeliczanie głosów.

10.Wybory mogą być poprzedzone kampanią wyborczą trwającą minimum jeden tydzień, podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania własnego programu działania w strukturach Samorządu Uczniowskiego.

11. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, do zarządu wchodzą 4 osoby z kolejno najwyższymi liczbami oddanych na nich głosów.

12. Samorząd Uczniowski:

     -przygotowuje projekty dokumentów do uchwalenia przez ogólne zebranie uczniów;

     – reprezentuje samorząd wobec dyrekcji i rady pedagogicznej.

13. Samorząd na pierwszym posiedzeniu dokonuje podziału obowiązków.

14. Samorząd klasowy składa się z czterech osób : przewodniczący klasy, zastępcy przewodniczącego klasy, skarbnika oraz sekretarza.

15. Wyboru samorządu klasowego dokonuje w głosowaniu tajnym lub jawnym ogólnie zebranie klasowe w miesiącu wrześniu.

16. Samorząd klasowy jest organem wykonawczym klasy.

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Opiekun Samorządu jest wskazywany przez Dyrektora szkoły.

2. Opiekun pełni funkcję doradczą i opiekuńczą Samorządu.

3. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich zebraniach Samorządu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Samorządu.

2. Odpisy regulaminu otrzymują: przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, przewodniczący klas, Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Szkoły.

4. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę lub postanowienie samorządu, jeśli jest ono sprzeczne z prawem.

Skip to content