WSTĘP

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Strzelcach Małych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej (https://strzelcepsp.edu.pl) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Strzelcach Małych
Strzelce Małe 33
97-515 Masłowice

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-04.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-30.


Strona internetowa http://strzelcepsp.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– brak możliwości poruszania się po serwisie przy pomocy klawiatury
– na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
– niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
– niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki
 – część plików nie jest dostępna cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE

Strona posiada narzędzie ułatwień dostępu dostępne w lewej górnej części witryny.
Na stronie można używać standardowych skrótów klawiatury obsługiwanych przez przeglądarki internetowe. 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Artur Kluza,  adres poczty elektronicznej: [email protected]
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 787-47-13
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  • Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek szkoły posiada trzy wejścia plus dwa wejścia na halę sportową. Wejście główne na środkową klatkę schodową, pierwsze wejście boczne od strony Masłowic oraz drugie wejście boczne w później dobudowanej części budynku. Tylko drugie wejście boczne umożliwia dostanie się do budynku wprost z poziomu terenu. Budynek jest wielokondygnacyjny, kilka klatek schodowych, bardzo duża ilość schodów na każdym poziomie uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.

  • Opis dostępności korytarzy, schodów, windy toalet

Tylko jedna toaleta (przy hali sportowej) jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich. Do pozostałych nie ma możliwości dostania się ze względu na schody. Na klatkach schodowych zamontowane są poręczne, w korytarzach nie ma wyznaczonych stref kontroli.

  • Opis dostosowań – pochylenie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne itd.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidiowych i słabowidzących.

  • Informacje o miejscach parkingowych

Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

  • Informacja o prawie wstępu z psami asystującymi

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza języka migowego (PJM) online oraz nie został przeszkolony żaden pracownik w zakresie umiejętności polskiego języka migowego.

Oświadczenie – na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny – sporządzono 23 września 2020r.

Dane teleadresowe: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Strzelcach Małych,
Strzelce Małe 33, 97-515 Masłowice; [email protected]; tel: (44) 787 47 13 (Sekretariat)

Skip to content