Regulamin korzystania z telefonów komórkowych 

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych

1. Uczniowie mogą przynosić telefony komórkowe do szkoły. Robią to na własną odpowiedzialność i za zgodą rodziców (opiekunów).

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie, zgubienie lub kradzież telefonu komórkowego przyniesionego do szkoły przez ucznia.

3. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych podczas wycieczek szkolnych zgodnie z zasadami zawartymi w punkcie 1 Regulaminu.

4. Podczas pobytu w szkole; zarówno na zajęciach edukacyjnych, wychowawczych czy opiekuńczych oraz podczas przerw międzylekcyjnych, uczniowie nie używają telefonów komórkowych. Aparaty powinny być wyciszone i schowane.

5. Uczniowie mogą skorzystać z telefonu w razie potrzeby, np. w celu pilnego skontaktowania się z rodzicami. Odbywa się to za zgodą nauczyciela, po zgłoszeniu takiej potrzeby przez ucznia.

6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu komórkowego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.

7. Uczniowie, którzy używają telefonu niezgodnie z niniejszym Regulaminem mogą zostać upomniani przez nauczyciela. Jeśli zachowanie takie będzie się powtarzało, uczeń otrzyma punkty ujemne za niewykonywanie poleceń nauczyciela.

8. W przypadkach szczególnych, jeśli uczeń notorycznie łamie zasady Regulaminu, szkoła może w porozumieniu z rodzicami (opiekunami) ucznia wprowadzić czasowy zakaz przynoszenia przez niego telefonu komórkowego do szkoły.

9. Regulamin obowiązuje od 27 lutego 2017 roku.

Skip to content